Server 1: online
Server 2: online
22-11-2019 | 17:09

Algemene voowaarden

1. Definities


1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van BsHosting wordt gesloten.

1.2. Producten en diensten van BsHosting: te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, voor de levering van 1 of meer diensten door BsHosting.

2. Toepasselijkheid


2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst met BsHosting.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever en/of derden zijn niet van toepassing op BsHosting.

3. Aanbieding en acceptatie


3.1. Alle offertes cq prijsopgaven verstrekt door BsHosting zijn vrijblijvend indien er geen andere afspraken op schrift zijn gezet.

3.2. Een offerte uitgegeven door BsHosting heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.

4. De overeenkomst


4.1. Een overeenkomst komt tot stand door het bestellen van een dienst van BsHosting.

4.2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4.3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Betalingen/prijzen


5.1. Alle prijzen zoals vermeld op BsHosting evenals in gedane aanbiedingen cq offertes zijn exclusief 19% btw.

5.2. Alle betalingen aan BsHosting dienen te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum zoals ook op alle facturen is vermeld, uitzonderingen op deze regel worden alleen schriftelijk overeengekomen. 5.3. Debiteuren krijgen 1x kosteloos een herinnering toegezonden, daarna volgt een aanmaning vermeerderd met Ä 12,50 administratiekosten per factuur.Bij hostingpakketten waarbij maandbetaling overeen is gekomen worden bij het niet betalen automatisch omgezet in jaarbetaling.

5.4. Debiteuren die na onze aanmaning nog niet betaald hebben wordt de toegang ontzegt tot onze webserver en het daarbij behorende domein. Als uw betaling door ons is ontvangen zullen wij u weer toegang verlenen.

5.5. Debiteuren die na een aanmaning nog steeds geen betalingsafspraak met ons hebben gemaakt worden doorgestuurd naar Bierens Incasso Advocaten welke de incasso verder voor ons zal afhandelen. Alle kosten die hieraan verbonden zitten komen voor rekening van de debiteur.

6. Duur en beŽindiging


6.1. De overeenkomsten worden altijd aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij e.e.a schriftelijk overeengekomen is. Indien geen opzegging tijdig is ontvangen wordt het stilzwijgend verleng met 12 maanden.

6.2. De overeenkomst kan schriftelijk cq per mail worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Deze opzegging is pas rechtsgeldig indien u van BsHosting een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen.

6.3. BsHosting is gerechtigd de overeenkomst met onmiddelijke ingang te beŽindigen indien de opdrachtgever niet aan de verplichtingen kan voldoen jegens BsHosting.

6.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft BsHosting het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beŽindigen indien:

* opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet.
* opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving.
* opdrachtgever de webserver overbelast.
* opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden.
* opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

7. Spam


7.1. Het moedwillig versturen van grote hoeveelheden emails (spam) waar de ontvanger niet omgevraagd heeft en zo onze servers onnodig belast is verboden en kan lijden tot een schadeclaim of andere gerechtelijke stappen tegen de veroorzaker door BsHosting.

8. Levering en leveringstijd


8.1. Oplevering van complete websites cq scripts volgt altijd na overleg met opdrachtgever.

8.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde BsHosting zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

8.3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

9. Overmacht / Aansprakelijkheid


9.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

9.2. BsHosting is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

9.3. Klanten kunnen in geval van evt downtime ten hoogste aanspraak maken op een vergoeding indien de downtime te wijten is aan Bshosting zelf, Netwerkproblemen etc vallen hier niet onder. De schadeloosstelling zal nooit hoger kunnen zijn dan het betaalde bedrag per jaar met aftrek van de reeds gebruikte maanden..

9.4. Aansprakelijkheid van Bshosting voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10. Dataverkeer


10.1 Al het dataverkeer is afhankelijk van uw gekozen hostingpakket, u wordt z.s.m gewaarschuwd indien u uw limiet gaat overschreiden. BsHosting kan en mag websites die over hun limiet zitten tijdelijk offline halen indien er geen overeenkomst is gemaakt voor extra dataverkeer aan te schaffen door opdrachtgever. Dataverkeer kan zowel vooraf als achteraf worden verrekend, dit in overleg met opdrachtgever.

11. Privacy


11.1 U kunt anoniem gebruik maken van de website van Bshosting Internet Services. Bshosting Internet Services is niet geÔnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site.

11.2 Gegevens van geregistreerde gebruikers zullen nimmer voor verkoopactiviteiten ter beschikking worden gesteld aan derden

11.3 Van elke bezoeker op onze webpagina's wordt door onze server automatisch het ip-nummer en de domeinnaam vastgelegd. We verzamelen alleen domeinnamen van bezoekers aan onze website, bundelen informatie over welke pagina's door onze bezoekers worden geopend of bezocht en informatie die vrijwillig door onze bezoekers wordt gegeven. We verzamelen geen e-mail adressen van niet-geregistreerde gebruikers.